Privacyverklaring

ParisProofPlan B.V.

Paris Proof Plan B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

KVK -86852434(Eindhoven)

Goorstraat 37 / 6027NB / Soerendonk

Lars Boelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Paris Proof Plan. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-23861080

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paris Proof Plan B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:– Voor- en achternaam– Adresgegevens– Telefoonnummer– E-mailadres

Woninggegevens die wij verwerken

Paris Proof Plan verwerft veel gegevens over de woning waarover een rapport geschreven wordt. De focus ligt hier op het energieverbruik en binnenklimaat, niet op welke personen er nu wonen. Deze gegevens worden in de intakefase van een project verzameld en verwerkt. Tot de gereedschappen van de adviseur behoort ook het fotograferen van details van een woning zoals datumstempels in dubbelglas, foto’s van radiatoren, CV-ketel en meterkast en bouwkundige details als muurdiktes en isolatiepakketten.De informatie die we over je woning verzamelen zullen we in de toekomst geanonimiseerd (alleen het woningtype en woningkenmerken als oppervlaktes en isolatiewaardes blijven over, adres en bewoner worden verwijderd) gaan verwerken in een kennissysteem waaruit andere energieadviseurs kennis kunnen putten. Dit om opgedane kennis en inzichten te delen en zo de energietranisitie te versnellen. Deze woningkenmerken zullen op geen enkel manier herleidbaar zijn naar de huidige bewoners. Voor communicatiedoeleinden kunnen detailfoto’s in cursusmateriaal of lezingen gebruikt worden.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en al helemaal niet als die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lars@parisproofplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paris Proof Plan verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Paris Proof Plan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Paris Proof Plan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paris Proof Plan) tussen zit. Paris Proof Plan gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Online boekhouden
  • Betalingsprovider Mollie
  • Zelf ontwikkelde rekenmodellen voor de energiestromen in je woning

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paris Proof Plan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Personalia > 10 jaar na afronden project > Reden : de opgeleverde plannen kennen door hun natuur een lange looptijd

Delen van persoonsgegevens met derden

Paris Proof Plan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paris Proof Plan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paris Proof Plan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paris Proof Plan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@parisproofplan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Paris Proof Plan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paris Proof Plan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@slimmestappen.nl. Paris Proof Plan heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.